PGNiG Termika Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. – Lokalna ciepłownia o mocy 1,4 MWt

Analiza modernizacji systemu ciepłowniczego

Lokalna ciepłownia o mocy 1,4 MWt

W ramach umowy pomiędzy EnMS Inżynieria Sp. z o.o. a  PGNiG Termika Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. została przeprowadzona analiza modernizacji systemu ciepłowniczego lokalnej ciepłowni o mocy 1,4 MWt  zasilającej osiedle mieszkaniowe.

Zakres przeprowadzonych prac obejmował:

 • Pozyskanie możliwie jak najdokładniejszych danych dotyczących sieci ciepłowniczej,
 • Obliczenie strat przesyłowych w okresie zimowym oraz w okresie letnim wraz ze stratami

spowodowanymi nieszczelnościami,

 • Analizę możliwości technologicznych wymiany sieci
 • Analizę ekonomiczną opłacalności renowacji/wymiany odcinków sieci
 • Analizę ekonomiczną modernizacji obecnie użytkowanej kotłowni

 

W końcowym etapie opracowania zostały przedstawione i porównane możliwe przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie strat ciepła, a tym samym wygenerowanie konkretnych oszczędności w przypadku:

 • Wariantu I obejmującego zastosowanie węzłów indywidualnych na potrzeby c.w.u. wraz z

wymianą  fragmentów sieci c.o., które nie są w stanie przenieść wymaganej mocy na potrzeby c.o i c.w.u.

 • Wariantu II obejmującego zastosowanie węzłów indywidualnych na potrzeby c.w.u. wraz z

wymianą całej sieci ciepłowniczej na nową.

Po przeprowadzeniu analizy został wskazany najbardziej optymalny wariant modernizacji systemu ciepłowniczego.

PGNiG Termika Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. – Miejska ciepłownia o mocy 72 MWt

Analiza modernizacji systemu ciepłowniczego

Miejska ciepłownia o mocy 72 MWt

Na podstawie umowy pomiędzy EnMS Inżynieria Sp. z o.o. a  PGNiG Termika Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. została przeprowadzona analiza modernizacji systemu ciepłowniczego Ciepłowni o mocy nominalnej w paliwie 72 MWt dostarczanej do dwóch kotłów WR 25 (Duży Obiekt Energetycznego Spalania)  zakładającą trzy warianty inwestycji w celu wyboru optymalnego rozwiązania.

W ramach przeprowadzonych prac wykonano:

 • Analizę warunków prawnych i technicznych wraz z oceną przyszłych wymagań dotyczących emisji,
 • Oszacowanie sprawności obecnego systemu ciepłowniczego uwzględniającego produkcję i dystrybucję ciepła,
 • Analizę techniczną oraz ekonomiczną wariantu zakładającego modernizację obecnej ciepłowni w celu dostosowania jej do wymagań konkluzji BAT dla LCP wraz z modernizacją całości sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej,
 • Analizę techniczną oraz ekonomiczną wariantu zakładającego wykorzystanie jednego kotła w kotłowni głównej wraz z dostosowaniem do wymagań konkluzji BAT dla MCP z jednoczesną budową gazowych kotłowni lokalnych, wyłączeniem z użytkowania części obecnie istniejącej sieci ciepłowniczej w celu zmniejszenia strat przesyłowych oraz modernizacją pozostałej sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej,
 • Analizę techniczną oraz ekonomiczną wariantu zakładającego modernizację obecnej ciepłowni wraz z ograniczeniem jej mocy zainstalowanej w celu kwalifikacji ciepłowni jako Średni Obiekt Energetycznego Spalania wraz z dostosowaniem jej do idących za tym wymagań konkluzji BAT dla MCP oraz z modernizacją całości sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej.

W ramach przeprowadzonej analizy zespół EnMS Inżynieria wskazał optymalny wariant inwestycji. Ponadto dla optymalnego rozwiązania została opracowana koncepcja sieci telemetrycznej.

Ciepłownia Miejska w Świnoujściu Ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście

Ekspertyza stanu technicznego kotła K-1 oraz instalacji oczyszczania i odprowadzania spalin wraz z programem eksploatacyjno-naprawczym

Na podstawie umowy pomiędzy EnMS Inżynieria Sp. z o.o. a  Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Świnoujściu została wykonana ekspertyza stanu technicznego kotła K-1 oraz instalacji oczyszczania i odprowadzania spalin wraz z programem eksploatacyjno-naprawczym.

W ramach przeprowadzonych prac przygotowano króćce pomiarowe, wykonano pomiary cieplne i emisyjne oraz badania laboratoryjne żużla i węgla wraz z obliczeniami. Przeprowadzone działania miały na celu:

 •  Analizę i weryfikację projektu kotła pod względem dotrzymania parametrów zawartych w specyfikacji przetargowej m.in. sprawność kotła, temperatura spalin, emisja szkodliwych związków
 • Analizę rozkładu temperatury spalin na drodze ich przepływu oraz analizę rozkładu temperatur wody w częściach ciśnieniowych dla różnych poziomów obciążeń
 • Analizę mocy osiąganej przez poszczególne elementy części ciśnieniowej kotła oraz przez ekonomizer
 • Opracowanie wykazu prac, które należy przeprowadzić w celu zachowania wymaganej sprawności, mocy nominalnej oraz bezpiecznej temperatury spalin dla układu oczyszczania i odprowadzania spalin
 • Opracowanie nowej instrukcji eksploatacji wskazującej warunki bezpiecznej eksploatacji kotła
 • Opracowanie rozwiązania modernizacyjnego mającego na celu doprowadzenie kotła do prawidłowej pracy w całym przedziale obciążenia

Wszelkie prace wykonane prze EnMS Inżynieria zostały przeprowadzone zgodnie z umową i oczekiwaniami oraz  według ustalonego harmonogramu.

innogy Polska Contracting Sp. z o.o. Ciepłownia w Słupcy

innogy Polska Contracting Sp. z o.o.

Ciepłownia w Słupcy

Ul. Poznańska 41 Słupca

Realizując umowy z  innogy Polska Contracting Sp. z o.o. została przeprowadzona analiza techniczna instalacji źródeł energii cieplnej w ciepłowni w Słupcy mająca na celu zaproponowanie optymalnego wariantu dostosowania źródeł energii cieplnej do krajowych wymagań emisyjnych oraz wymagań UE (BAT) w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza. Dodatkowo została określona możliwość dostosowania ciepłowni do wymagań tzw. „sieci efektywnych” zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 roku dz. u. poz. 831.

Przeprowadzone prace obejmowały:

 • Analizę warunków prawnych i technicznych oraz ocenę przyszłych wymagań dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 • Analizę pracy kotłów wraz ze wskazaniem działań poprawiających efektywność energetyczną,
 • Wskazanie optymalnych wariantów dotyczących technologii i modernizacji instalacji oczyszczania spalin niezbędnych dla spełnienia wymagań środowiskowych,
 • Analizę techniczno-ekonomiczną budowy instalacji kogeneracji w celu dostosowania sieci do wymagań tzw. „sieci efektywnych”.

Warunki niezbędne do spełnienia przez przedsiębiorstwo dotyczące wymagań emisyjnych zostały określone na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania oraz obowiązującej nowelizacji Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 listopada 2017 ustanawiającej w Polsce limity określone przez uchwałę BAT,  wraz z określonymi w niej odstępstwami.

innogy Energetyka Trzemeszno Sp. z o.o. Ciepłownia w Trzemesznie

innogy Energetyka Trzemeszno Sp. z o.o.

Ciepłownia w Trzemesznie

Ul. Gnieźnieńska 4 Trzemeszno

Na podstawie umowy pomiędzy EnMS Inżynieria Sp. z o.o. a  innogy Energetyka Trzemeszno Sp. z o.o. została przeprowadzona analizę techniczna wyboru optymalnego wariantu dostosowania źródeł energii cieplnej do krajowych wymagań emisyjnych oraz wymagań UE (BAT) w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza. Dodatkowo określono możliwości dostosowania ciepłowni do wymagań tzw. „sieci efektywnych” zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 roku dz. u. poz. 831.

Podczas  wykonywania prac zostały przeprowadzone oraz zaprezentowane zamawiającemu analizy warunków prawnych i technicznych wraz z oceną przyszłych wymagań dotyczących emisji. W ramach analizy wskazano optymalne rozwiązania dotyczące wyboru instalacji oczyszczania spalin dla spełnienia wymagań środowiskowych.

Dodatkowo została przeprowadzona analiza pracy kotłów wraz ze wskazaniem działań poprawiających efektywność energetyczną.

W ramach wskazania możliwych rozwiązań do dostosowania ciepłowni do wymagań dotyczących tzw. „sieci efektywnych” została również przeprowadzona analizę techniczno-ekonomiczna budowy instalacji kogeneracji.

Wymagania emisyjne dla przedsiębiorstwa zostały określone na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania oraz obowiązującej nowelizacji Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 listopada 2017 ustanawiającej w Polsce limity określone przez uchwałę BAT,  wraz z określonymi w niej odstępstwami.

 

innogy Polska Contracting Sp. z o.o. Ciepłownia w Kożuchowie

innogy Polska Contracting Sp. z o.o.

Ciepłownia w Kożuchowie

Ul. Dworcowa 3a Kożuchów

W ramach umowy z  innogy Polska Contracting Sp. z o.o. przeprowadzono analizę techniczną wyboru optymalnego wariantu dostosowania źródeł energii cieplnej do krajowych wymagań emisyjnych oraz wymagań UE (BAT) w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza oraz możliwości dostosowania ciepłowni do wymagań tzw. „sieci efektywnych” zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 roku dz. u. poz. 831.

Podczas przeprowadzonych prac dokonano:

 • Analizy warunków prawnych i technicznych wraz z oceną przyszłych wymagań dotyczących emisji,
 • Analizę pracy kotłów wraz ze wskazaniem działań poprawiających efektywność energetyczną,
 • Wskazano optymalne rozwiązania dotyczące wyboru instalacji oczyszczania spalin dla spełnienia wymagań środowiskowych,
 • Analizę techniczno-ekonomiczną budowy instalacji kogeneracji w celu dostosowania sieci do wymagań tzw. „sieci efektywnych”.

Wymagania emisyjne dla przedsiębiorstwa zostały określone na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania oraz obowiązującej nowelizacji Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 listopada 2017 ustanawiającej w Polsce limity określone przez uchwałę BAT,  wraz z określonymi w niej odstępstwami.

 

UMA Investments Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Kellogg’s w Kutnie

Pomiary, koncepcje i analizy techniczno-ekonomiczne układu wysokosprawnej kogeneracji, modernizacji gazowych kotłów parowych i wodnych w celu poprawy sprawności, a także analizy wykorzystania energii odpadowej z procesów produkcji oraz sprężarek powietrza.

Projekt koncepcji budowy instalacji kogeneracji zawierał dobór i wykonanie studium wykonalności optymalnego wariantu instalacji silników kogeneracyjnych. Dla wybranego wariantu, wykonano model termodynamiczny, a także wielowariantowe analizy ekonomiczne inwestycji, które uwzględniały wrażliwość na zmianę cen gazu, cen energii elektrycznej, a także ceny certyfikatów i inne koszty, które mogły wystąpić podczas realizacji inwestycji. W analizie wskazano również możliwe środki dofinansowania.

Wykonano również projekt koncepcji zabudowy wymienników ciepła na przewodach odprowadzających opary z pieczenia chipsów zawierał analizę techniczną możliwości zabudowy wymienników wraz z wyborem  miejsca ich usytuowania, a także wykonanie modelu termodynamicznego układu celem wskazania optymalnych parametrów technicznych  dla prawidłowej pracy układu. Dla zaproponowanego rozwiązania, wykonano również analizy ekonomiczne inwestycji uwzględniając również  przyszłe przewidywane ilości ciepła odpadowego związanego z rozbudową linii produkcyjnych.

Dokonano również szczegółowych analiz pracy gazowego kotła wodnego oraz parowych kotłów gazowych dla których wskazano wszystkie możliwe do zrealizowania działania zwiększające efektywność energetyczną wraz z analizami ekonomicznymi (m.in. analizy zabudowy dodatkowych powierzchni ogrzewalnych – podgrzewacze wody i powietrza w różnych wariantach technologicznych).

W ramach realizowanego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, dokonano przeglądu urządzeń instalacji, budynków i transportu, odpowiadających za co najmniej 90% zużycia energii w przedsiębiorstwie. Dokonano pomiarów termowizyjnych stanu izolacji instalacji parowych i wodnych a także piecy do smażenia chipsów pod kątem wskazania miejsc podwyższonych strat cieplnych

Przeprowadzono również analizy techniczno-ekonomiczne innych wytypowanych przedsięwzięć m.in. instalacja odzysku ciepła ze sprężarek powietrza dla której wykonano model termodynamiczny, wymiana silników elektrycznych czy modernizacja instalacji oświetlenia.

Z przeprowadzonego przeglądu energetycznego przedsiębiorstwa i wykonanych analiz został sporządzony raport – zgodnie z normą PN EN 16247 oraz ustawą z dnia 20 maja 2016 roku

Wólczanka Shirts Manufacturing Sp. z o.o

Wykorzystując udostępnioną przez przedsiębiorstwo dokumentację dokumentacji (schematy instalacji, umowy, faktury, specyfikacje techniczne urządzeń), oraz  pomiary wykonane w zakresie m.in. zapotrzebowania na moc na liczniku głównym dokonano audytu zakładu produkcyjnego Wólczanka Shirts Manufacturing Sp. z o.o.

Podczas wykonywanych prac przeanalizowano struktura zużycia energii elektrycznej w budynkach produkcyjnych oraz administracyjnych, zużywanej do celów produkcyjnych klimatyzacyjnych, oświetleniowych oraz do zasilania urządzeń biurowych i komputerów.

Przeprowadzono również audyt źródeł ciepła, oraz audyt budynków pod kątem energochłonności. Dodatkowo przeanalizowano pod kątem wykorzystania energii proces produkcyjny oraz środki transportu wykorzystywane w zakładzie.

Przeprowadzone analizy pozwoliły na  zaproponowanie możliwe do przeprowadzenia działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym Wólczanka Shirts Manufacturing Sp. z o.o.  Wśród zaproponowanych rozwiązań znalazły się m.in.: analiza wymiany oświetlenia, termomodernizacja poszczególnych budynków, termomodernizacja odsłoniętych części zaworów oraz niezaizolowanych części przewodów w stacji wymiennikowej c.o. i c.w.u., montaż instalacji fotowoltaicznej oraz solarnej.

Zaproponowane rozwiązania modernizacyjne zostały poddane analizom techniczno-ekonomicznym.

W ramach realizowanego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, dokonano przeglądu urządzeń instalacji, budynków i transportu, odpowiadających za co najmniej 90% zużycia energii w przedsiębiorstwie. Z przeprowadzonego przeglądu energetycznego przedsiębiorstwa i wykonanych analiz został sporządzony raport – zgodnie z normą PN EN 16247 oraz ustawą z dnia 20 maja 2016 roku.

W. Kruk S.A.

Na podstawie analizy istniejącej dokumentacji (schematy, umowy, faktury, specyfikacje techniczne urządzeń, schematy instalacji) oraz przeprowadzonych we własnym zakresie pomiarów (m.in. zużycia energii elektrycznej, badań termowizyjnych) i inwentaryzacji dokonano analizy instalacji, obiektów oraz urządzeń wykorzystywanych w obiektach oraz sklepach W. Kruk S.A.

W czasie wykonywania audytu szczegółowym analizom podlegała struktura zużycia energii elektrycznej w sklepach i pozostałych budynkach sieci W. Kruk. Przeglądowi podlegały urządzenia służące do celów klimatyzacyjnych, oświetleniowych oraz do zasilania urządzeń biurowych i komputerów. Dodatkowo analizie zostało zużycie pozostałych źródeł energii.

Kolejnym aspektem analizy był audyt energetyczny środków transportu, podczas którego przeanalizowano ekonomię eksploatacji pojazdów użytkowanych przez W. Kruk S.A.

Po przeprowadzeniu niezbędnych analiz zostały zaproponowane działania proefektywne, pozwalające na poprawę efektywności energetycznej Spółki. Zaproponowane rozwiązania zostały poddane analizom techniczno-ekonomicznym mającym określić ich opłacalność. Zaproponowano m.in. modernizację oświetlenia w budynkach wykorzystywanych jako biura i magazyny, zakładzie wytwórczym, jak i również modernizację oświetlenia w sklepach należących do spółki.

W ramach realizowanego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, dokonano przeglądu urządzeń instalacji, budynków i transportu, odpowiadających za co najmniej 90% zużycia energii w przedsiębiorstwie. Z przeprowadzonego przeglądu energetycznego przedsiębiorstwa i wykonanych analiz został sporządzony raport – zgodnie z normą PN EN 16247 oraz ustawą z dnia 20 maja 2016 roku.

Vistula Group S.A.

Przeprowadzonymi analizami zostały objęte obiekty oraz sklepy grupy Vistula.

Niezbędnym analizom została poddana  struktura zużycia energii elektrycznej w budynkach należących do grupy Vistula, jak i również sklepach spółki, która jest używana do celów klimatyzacyjnych, oświetleniowych oraz do zasilania urządzeń biurowych i komputerów. Oprócz tego dokonano przeglądu zużycia pozostałych źródeł energii.

Ponadto został przeprowadzony audyt energetyczny środków transportu. Została przeanalizowana ekonomia eksploatacji pojazdów użytkowanych przez Vistula Group S.A.

Wszelkie analizy zostały przeprowadzone na podstawie udostępnionych przez przedsiębiorstwo dokumentów, zestawień, faktur, plików elektronicznych oraz pomiarów i inwentaryzacji wykonanych w trakcie wizji lokalnych dokonano analizy instalacji, obiektów oraz urządzeń wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo.

Wykorzystując przeprowadzone analizy zaproponowano możliwe do zrealizowania modernizacje pozwalające na poprawę efektywności energetycznej Spółki. Wśród zasugerowanych rozwiązań znalazły się modernizacje oświetlenia zarówno biur i magazynów wykorzystywanych przez Vistula Group S.A., jak i również sklepów spółki. Każde z zaproponowanych rozwiązań zostało poddane analizie techniczno-ekonomicznej.

W ramach realizowanego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, dokonano przeglądu urządzeń instalacji, budynków i transportu, odpowiadających za co najmniej 90% zużycia energii w przedsiębiorstwie. Z przeprowadzonego przeglądu energetycznego przedsiębiorstwa i wykonanych analiz został sporządzony raport – zgodnie z normą PN EN 16247 oraz ustawą z dnia 20 maja 2016 roku.