innogy Polska Contracting Sp. z o.o. Ciepłownia w Kożuchowie

innogy Polska Contracting Sp. z o.o.

Ciepłownia w Kożuchowie

Ul. Dworcowa 3a Kożuchów

W ramach umowy z  innogy Polska Contracting Sp. z o.o. przeprowadzono analizę techniczną wyboru optymalnego wariantu dostosowania źródeł energii cieplnej do krajowych wymagań emisyjnych oraz wymagań UE (BAT) w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza oraz możliwości dostosowania ciepłowni do wymagań tzw. „sieci efektywnych” zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 roku dz. u. poz. 831.

Podczas przeprowadzonych prac dokonano:

  • Analizy warunków prawnych i technicznych wraz z oceną przyszłych wymagań dotyczących emisji,
  • Analizę pracy kotłów wraz ze wskazaniem działań poprawiających efektywność energetyczną,
  • Wskazano optymalne rozwiązania dotyczące wyboru instalacji oczyszczania spalin dla spełnienia wymagań środowiskowych,
  • Analizę techniczno-ekonomiczną budowy instalacji kogeneracji w celu dostosowania sieci do wymagań tzw. „sieci efektywnych”.

Wymagania emisyjne dla przedsiębiorstwa zostały określone na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania oraz obowiązującej nowelizacji Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 listopada 2017 ustanawiającej w Polsce limity określone przez uchwałę BAT,  wraz z określonymi w niej odstępstwami.

 

UMA Investments Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Kellogg’s w Kutnie

Pomiary, koncepcje i analizy techniczno-ekonomiczne układu wysokosprawnej kogeneracji, modernizacji gazowych kotłów parowych i wodnych w celu poprawy sprawności, a także analizy wykorzystania energii odpadowej z procesów produkcji oraz sprężarek powietrza.

Projekt koncepcji budowy instalacji kogeneracji zawierał dobór i wykonanie studium wykonalności optymalnego wariantu instalacji silników kogeneracyjnych. Dla wybranego wariantu, wykonano model termodynamiczny, a także wielowariantowe analizy ekonomiczne inwestycji, które uwzględniały wrażliwość na zmianę cen gazu, cen energii elektrycznej, a także ceny certyfikatów i inne koszty, które mogły wystąpić podczas realizacji inwestycji. W analizie wskazano również możliwe środki dofinansowania.

Wykonano również projekt koncepcji zabudowy wymienników ciepła na przewodach odprowadzających opary z pieczenia chipsów zawierał analizę techniczną możliwości zabudowy wymienników wraz z wyborem  miejsca ich usytuowania, a także wykonanie modelu termodynamicznego układu celem wskazania optymalnych parametrów technicznych  dla prawidłowej pracy układu. Dla zaproponowanego rozwiązania, wykonano również analizy ekonomiczne inwestycji uwzględniając również  przyszłe przewidywane ilości ciepła odpadowego związanego z rozbudową linii produkcyjnych.

Dokonano również szczegółowych analiz pracy gazowego kotła wodnego oraz parowych kotłów gazowych dla których wskazano wszystkie możliwe do zrealizowania działania zwiększające efektywność energetyczną wraz z analizami ekonomicznymi (m.in. analizy zabudowy dodatkowych powierzchni ogrzewalnych – podgrzewacze wody i powietrza w różnych wariantach technologicznych).

W ramach realizowanego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, dokonano przeglądu urządzeń instalacji, budynków i transportu, odpowiadających za co najmniej 90% zużycia energii w przedsiębiorstwie. Dokonano pomiarów termowizyjnych stanu izolacji instalacji parowych i wodnych a także piecy do smażenia chipsów pod kątem wskazania miejsc podwyższonych strat cieplnych

Przeprowadzono również analizy techniczno-ekonomiczne innych wytypowanych przedsięwzięć m.in. instalacja odzysku ciepła ze sprężarek powietrza dla której wykonano model termodynamiczny, wymiana silników elektrycznych czy modernizacja instalacji oświetlenia.

Z przeprowadzonego przeglądu energetycznego przedsiębiorstwa i wykonanych analiz został sporządzony raport – zgodnie z normą PN EN 16247 oraz ustawą z dnia 20 maja 2016 roku

Wólczanka Shirts Manufacturing Sp. z o.o

Wykorzystując udostępnioną przez przedsiębiorstwo dokumentację dokumentacji (schematy instalacji, umowy, faktury, specyfikacje techniczne urządzeń), oraz  pomiary wykonane w zakresie m.in. zapotrzebowania na moc na liczniku głównym dokonano audytu zakładu produkcyjnego Wólczanka Shirts Manufacturing Sp. z o.o.

Podczas wykonywanych prac przeanalizowano struktura zużycia energii elektrycznej w budynkach produkcyjnych oraz administracyjnych, zużywanej do celów produkcyjnych klimatyzacyjnych, oświetleniowych oraz do zasilania urządzeń biurowych i komputerów.

Przeprowadzono również audyt źródeł ciepła, oraz audyt budynków pod kątem energochłonności. Dodatkowo przeanalizowano pod kątem wykorzystania energii proces produkcyjny oraz środki transportu wykorzystywane w zakładzie.

Przeprowadzone analizy pozwoliły na  zaproponowanie możliwe do przeprowadzenia działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym Wólczanka Shirts Manufacturing Sp. z o.o.  Wśród zaproponowanych rozwiązań znalazły się m.in.: analiza wymiany oświetlenia, termomodernizacja poszczególnych budynków, termomodernizacja odsłoniętych części zaworów oraz niezaizolowanych części przewodów w stacji wymiennikowej c.o. i c.w.u., montaż instalacji fotowoltaicznej oraz solarnej.

Zaproponowane rozwiązania modernizacyjne zostały poddane analizom techniczno-ekonomicznym.

W ramach realizowanego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, dokonano przeglądu urządzeń instalacji, budynków i transportu, odpowiadających za co najmniej 90% zużycia energii w przedsiębiorstwie. Z przeprowadzonego przeglądu energetycznego przedsiębiorstwa i wykonanych analiz został sporządzony raport – zgodnie z normą PN EN 16247 oraz ustawą z dnia 20 maja 2016 roku.

W. Kruk S.A.

Na podstawie analizy istniejącej dokumentacji (schematy, umowy, faktury, specyfikacje techniczne urządzeń, schematy instalacji) oraz przeprowadzonych we własnym zakresie pomiarów (m.in. zużycia energii elektrycznej, badań termowizyjnych) i inwentaryzacji dokonano analizy instalacji, obiektów oraz urządzeń wykorzystywanych w obiektach oraz sklepach W. Kruk S.A.

W czasie wykonywania audytu szczegółowym analizom podlegała struktura zużycia energii elektrycznej w sklepach i pozostałych budynkach sieci W. Kruk. Przeglądowi podlegały urządzenia służące do celów klimatyzacyjnych, oświetleniowych oraz do zasilania urządzeń biurowych i komputerów. Dodatkowo analizie zostało zużycie pozostałych źródeł energii.

Kolejnym aspektem analizy był audyt energetyczny środków transportu, podczas którego przeanalizowano ekonomię eksploatacji pojazdów użytkowanych przez W. Kruk S.A.

Po przeprowadzeniu niezbędnych analiz zostały zaproponowane działania proefektywne, pozwalające na poprawę efektywności energetycznej Spółki. Zaproponowane rozwiązania zostały poddane analizom techniczno-ekonomicznym mającym określić ich opłacalność. Zaproponowano m.in. modernizację oświetlenia w budynkach wykorzystywanych jako biura i magazyny, zakładzie wytwórczym, jak i również modernizację oświetlenia w sklepach należących do spółki.

W ramach realizowanego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, dokonano przeglądu urządzeń instalacji, budynków i transportu, odpowiadających za co najmniej 90% zużycia energii w przedsiębiorstwie. Z przeprowadzonego przeglądu energetycznego przedsiębiorstwa i wykonanych analiz został sporządzony raport – zgodnie z normą PN EN 16247 oraz ustawą z dnia 20 maja 2016 roku.

Vistula Group S.A.

Przeprowadzonymi analizami zostały objęte obiekty oraz sklepy grupy Vistula.

Niezbędnym analizom została poddana  struktura zużycia energii elektrycznej w budynkach należących do grupy Vistula, jak i również sklepach spółki, która jest używana do celów klimatyzacyjnych, oświetleniowych oraz do zasilania urządzeń biurowych i komputerów. Oprócz tego dokonano przeglądu zużycia pozostałych źródeł energii.

Ponadto został przeprowadzony audyt energetyczny środków transportu. Została przeanalizowana ekonomia eksploatacji pojazdów użytkowanych przez Vistula Group S.A.

Wszelkie analizy zostały przeprowadzone na podstawie udostępnionych przez przedsiębiorstwo dokumentów, zestawień, faktur, plików elektronicznych oraz pomiarów i inwentaryzacji wykonanych w trakcie wizji lokalnych dokonano analizy instalacji, obiektów oraz urządzeń wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo.

Wykorzystując przeprowadzone analizy zaproponowano możliwe do zrealizowania modernizacje pozwalające na poprawę efektywności energetycznej Spółki. Wśród zasugerowanych rozwiązań znalazły się modernizacje oświetlenia zarówno biur i magazynów wykorzystywanych przez Vistula Group S.A., jak i również sklepów spółki. Każde z zaproponowanych rozwiązań zostało poddane analizie techniczno-ekonomicznej.

W ramach realizowanego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, dokonano przeglądu urządzeń instalacji, budynków i transportu, odpowiadających za co najmniej 90% zużycia energii w przedsiębiorstwie. Z przeprowadzonego przeglądu energetycznego przedsiębiorstwa i wykonanych analiz został sporządzony raport – zgodnie z normą PN EN 16247 oraz ustawą z dnia 20 maja 2016 roku.

Medicare Sp. z o.o.

W ramach realizowanego audytu energetycznego, przeprowadzono analizy magazynów i komór przeładunkowych Spółki Medicare, których to Medicare Sp. z o.o. jest właścicielem lub najemcą.

Podczas czynności niezbędnych po przeprowadzenia działań wykorzystywano istniejącą dokumentację (schematy instalacji, umowy, faktury, specyfikacje techniczne urządzeń), jak i również pomiary wykonane w zakresie m.in. zapotrzebowania na moc na liczniku głównym.

Podczas przeprowadzanego audytu określono strukturę zużycia energii elektrycznej w budynkach należących i wynajmowanych przez spółkę Medicare, jak i również zużycie pozostałych źródeł energii takich jak m.in. energia cieplna i gaz ziemny.

Dodatkowej analizie zostały poddane środki transportu wykorzystywane przez Medicare Sp. z .o.o.

Na podstawie przeprowadzonych analiz zaproponowano działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Wśród zaproponowanych rozwiązań znalazły się wymiana oświetlenia w poszczególnych lokalizacjach, jak i również wielowariantowa analiza montażu ogniw fotowoltaicznych na budynku głównej siedziby spółki w Mysłowicach. Każde z zaproponowanych rozwiązań zostało poddane analizie techniczno-ekonomicznej.

W ramach realizowanego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, dokonano przeglądu urządzeń instalacji, budynków i transportu, odpowiadających za co najmniej 90% zużycia energii w przedsiębiorstwie. Z przeprowadzonego przeglądu energetycznego przedsiębiorstwa i wykonanych analiz został sporządzony raport – zgodnie z normą PN EN 16247 oraz ustawą z dnia 20 maja 2016 roku.

Krakowski Bank Spółdzielczy

Na podstawie przekazanych przez przedsiębiorstwo dokumentów, zestawień, faktur, plików elektronicznych oraz przeprowadzonych we własnym zakresie pomiarów i inwentaryzacji dokonano analizy instalacji, obiektów oraz urządzeń wykorzystywanych przez Krakowski Bank Spółdzielczy.

Podczas wykonywanych prac przeanalizowano struktura zużycia energii elektrycznej w budynkach, która jest używana do celów klimatyzacyjnych, oświetleniowych oraz do zasilania urządzeń biurowych i komputerów. Dodatkowo dokonano przeglądu zużycia energii chemicznej zawartej w paliwach wykorzystywanych do celów centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Przeprowadzono również audyt źródeł ciepła, który wykazał konieczność wymiany bądź dodatkowych ociepleń instalacji grzewczych w budynkach oraz audyt budynków pod kątem energochłonności.

Ponadto został przeprowadzony audyt energetyczny środków transportu. Została przeanalizowana ekonomia eksploatacji pojazdów użytkowanych przez Krakowski Bank Spółdzielczy.

Na podstawie przeprowadzonych analiz zaproponowano możliwe do przeprowadzenia działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych obszarach w Krakowskim Banku Spółdzielczym. Wśród zaproponowanych rozwiązań znalazły się m.in.: wielowariantowa analiza wymiany oświetlenia oraz termomodernizacja poszczególnych budynków oddziałów banku.

Zaproponowane rozwiązania modernizacyjne zostały poddane analizom techniczno-ekonomicznym.

W ramach realizowanego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, dokonano przeglądu urządzeń instalacji, budynków i transportu, odpowiadających za co najmniej 90% zużycia energii w przedsiębiorstwie. Z przeprowadzonego przeglądu energetycznego przedsiębiorstwa i wykonanych analiz został sporządzony raport – zgodnie z normą PN EN 16247 oraz ustawą z dnia 20 maja 2016 roku.

99,2 MWth 5,944 MWe Elektrociepłownia „Wieczorek”

99,2 MWth 5,944 MWe

Elektrociepłownia „Wieczorek”

Szopienicka 58, 40-424 Katowice

W ramach opracowywanego projektu wykonano szczegółową ekspertyzę kotłów wodnych rusztowych opalanych węglem kamiennym oraz kotła gazowego.  Przeprowadzone działania obejmowały również urządzenia pomocnicze kotłów. Na podstawie wykonanych działań określono aktualne warunki pracy układów oraz ocenę warunków spalania i wskazano możliwe do przeprowadzenia działania modernizacyjne oraz organizacyjne, mające na celu poprawę wyników energetycznych zakładu. Podczas wykonywanych analiz wykorzystano udostępnione dane ruchowe, badania środowiskowe, badania jakości żużla oraz przeprowadzone wizje lokalne.

Równie ważnym aspektem projektu było przeprowadzenie analiz techniczno-ekonomicznych istniejących bloków kogeneracyjnych wykorzystujących silniki gazowe. Wykonane analizy przedstawiały kilka wariantów możliwej rozbudowy bloków wraz ze wskazanie możliwości dofinansowania zaproponowanych prac.

Podczas wykonywania prac przeanalizowano również pozostałe urządzenia i instalacje, m. in.: pompy obiegowe, wymienniki ciepła, a także sieci ciepłownicze, budynki i silników elektrycznych i zaproponowano dla nich możliwe do przeprowadzenia działania modernizacyjne.

Dla zalecanych przedsięwzięć modernizacyjnych wykonano analizy techniczno-ekonomiczne metodą LCC (life cycle cost). W każdym analizowanym obszarze oceniono aktualne warunki pracy oraz wytypowano zasadne działania modernizacyjno-organizacyjne do poprawy wyników energetycznych.

Prace przeprowadzono w ramach specjalistycznego opracowanego wg. własnej metodologii dedykowanego dla Zakładów Energetyki Zawodowej audytu energetycznego przedsiębiorstwa, która spełnia wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w oparciu o wymagania normy PN- EN 16247. Opracowanie spełnia również pozostałe normy  dla analizowanych urządzeń, instalacji i budynków.

87 MWth Ciepłownia „Mysłowice”

87 MWth

Ciepłownia „Mysłowice”

Świerczyny 3, 41-400 Mysłowice

W ramach wykonywanego projektu przeprowadzono szczegółową ekspertyzę kotłów wodnych rusztowych opalanych węglem kamiennym obejmującą również urządzenia pomocnicze kotłów. Prace zostały przeprowadzone na podstawie udostępnionych przez ZEC Katowice danych ruchowych, badań środowiskowych oraz badań jakości żużla oraz wizji lokalnych. Podczas prac wyznaczono aktualne warunki pracy układów, a następnie przedstawiono działania poprawiające efektywność energetyczną badanych układów.

Podczas wykonywanych prac analizowano również działanie innych urządzeń i instalacji, takich jak pompy obiegowe, wymienniki ciepła, a także sieci ciepłownicze, budynki i silniki elektryczne.

Dla wszystkich wymienionych układów, urządzeń i instalacji zaproponowano możliwe do zrealizowania działania inwestycyjne, pozwalające na poprawę wyników energetycznych zakładu. Dla przedstawionych przedsięwzięć modernizacyjnych zostały wykonane analizy techniczno-ekonomiczne metodą LCC (life cycle cost).

W ramach specjalistycznego, opracowanego wg własnej metodologii dedykowanego dla Zakładów Energetyki Zawodowej audytu energetycznego przedsiębiorstwa wszelkie prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w oparciu o wymagania normy PN- EN 16247 oraz wymogami pozostałych norm dla urządzeń, instalacji i budynków, które były przedmiotem ekspertyz.

79 MWth 1,481 MWe Elektrociepłownia „Wujek”

79 MWth 1,481 MWe

Elektrociepłownia „Wujek”

Wincentego Pola 65, 40-596 Katowice

Na podstawie przekazanych wyników badań jakości żużla, badań środowiskowych danych ruchowych oraz  przeprowadzonych wizji lokalnych wykonano szczegółową ekspertyzę kotłów wodnych rusztowych,  płomienicowo-płomieniówkowych, kotłów parowych oraz bloku kogeneracyjnego z silnikiem gazowym. Podczas wykonywanych prac określono aktualne warunki pracy układów oraz zaproponowano działania modernizacyjne pozwalające na poprawienie efektywności energetycznej zakładu. Dla bloku kogeneracyjnego wykonano również wielowariantową analizę techniczno-ekonomiczną rozbudowy bloku, dla której wskazano również możliwe formy dofinansowania planowanych prac.

Przegląd energetyczny obejmował również sieci ciepłownicze, dla których wykonano analizy techniczno-ekonomiczne wymiany na rurociągi preizolowane, przeanalizowano układy pompowe na kotłowni oraz na stacjach wymiennikowych, wymienniki ciepła, silniki elektryczne, sprężarki powietrza a także układy przygotowania i transportu paliwa oraz stacje przygotowania i uzdatniania wody.

Wszelkie prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w oparciu o wymagania normy PN- EN 16247, w ramach specjalistycznego, opracowanego wg własnej metodologii dedykowanego dla Zakładów Energetyki Zawodowej audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Podczas wykonywanych analiz stosowano się również do wymogów pozostałych norm dla urządzeń, instalacji i budynków, które były przedmiotem ekspertyz.