Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław

Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji Kotłowni „Bolesław”
Konsorcjum EnMS Inżynieria Sp. z o.o. i Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie – Wydział Mechaniczny Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych z liderem konsorcjum EnMS Inżynieria wykonali:
„,Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji Kotłowni „Bolesław” w celu zwiększenia produkcji energii cieplnej o dodatkową moc w zakresie do ok. 10 MW” dla Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław, ul. Kolejowa 37, 30-332 Bukowno.
Zakres prac obejmował pomiary cieplno-przepływowe oraz ocenę stanu istniejącego urządzeń i instalacji. Analizami objęto kocioł wodny WR 23 oraz blok parowy z trzema kotłami o mocy nominalnej 22,5 MW wraz z turbiną parową. Celem analiz było wskazanie możliwości zwiększenia mocy cieplnej kotłowni o ok 10 MW na bazie istniejących kotłów uwzględniający następujące warianty:
a) Poprawa efektywności pracy kotłowni
b) Budowa instalacji odpylania spalin dla kotła parowego w celu możliwości pracy wszystkich kotłów jednocześnie
c) Budowa nowego kotła gazowego o mocy do ok 10 MWt wraz z wymaganymi urządzeniami i instalacją
d) Analiza możliwości wykorzystania odzysku ciepła z układu produkcji tlenków cynku
e) Analiza możliwości wykorzystania odzysku ciepła z instalacji sprężonego powietrza
f) Wskazanie optymalnych miejsc wpięcia się z instalacjami odzysków ciepła do instalacji kotłowni
g) Analiza całkowitego zapotrzebowania na ciepło dla budynków oraz publicznej sieci ciepłowniczej
h) Analiza stanów awaryjnych przy najwyższym zapotrzebowaniu na ciepło w celu określenia sposobu pracy kotłowni w sytuacjach awaryjnych (braku jednostki wytwórczej)
Analizy popytu i podaży ciepła uwzględniające zmienność w czasie (sredniogodzinne wartości obejmujące cały rok kalendarzowy).

Miejska Ciepłownia Dęblin

Audyt Systemu Ciepłowniczego wraz z wielowariantowymi analizami techniczno-ekonomicznymi dostosowania systemu do nowych wymagań konkluzji BAT.

Projekt obejmował analizę stanu aktualnego pod względem sprawności wytwarzania i przesyłania ciepła, stanu technicznego kotłów oraz układów i instalacji technologicznie związanej z wytwarzaniem.

Opracowano warianty modernizacji i wykonano studia wykonalności dla budowy instalacji odpylania, odazotowania i odsiarczania spalin. Zabudowy kotłów gazowych, a także układu z kogeneracją gazową, modernizacji sieci ciepłowniczej, zastosowanie rozproszonego źródła ciepła. Dla wszystkich wariantów wykonano analizy ekonomiczne oraz analizy wrażliwości poszczególnych wariantów na zmiany cen paliwa, cen emisji CO2. Zarekomendowano optymalny wariant modernizacji ciepłowni w celu zabezpieczenia dostaw ciepła dla mieszkańców miasta Dęblin.

Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.

Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.

 

Wykonano niezależne ekspertyzy techniczne dla bloków energetycznych eksploatowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. wskazanych jako jednostki wytwórcze modernizowane na potrzeby certyfikacji do aukcji głównych na lata 2021-2023 zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy, regulaminu rynku mocy z dnia 30 marca 2018 roku oraz przedmiotowymi zaleceniami PSE do wykonania niezależnej ekspertyzy.
Zakres niezależnych ekspertyz obejmował weryfikacje planowanych i poniesionych nakładów finansowych na układy i instalacje związane funkcjonalnie i technologicznie z wytwarzaniem, weryfikacje spełnienia w okresie planowanych dostaw wymagań określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w zakresie standardów emisyjnych proceduralnych oraz technicznych, a także weryfikacji prawidłowości prowadzenia eksploatacji i zdolności technicznej bloku do dostarczania energii elektrycznej o wskazanej mocy w planowanych okresach dostaw.

 

Niezależne ekspertyzy techniczne zostały zatwierdzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, a jednostki otrzymały certyfikaty uprawniające do udziału w aukcjach mocy na lata 2021-2023

Certyfikacja szczegółowa do rynku mocy

Zbliża się koniec weryfikacji złożonych wniosków do certyfikacji szczegółowej do rynku mocy na aukcje mocy na lata 2021-2023.

Eksperci EnMS Inżynieria Sp. z o.o. wykonali wiele niezależnych ekspertyz technicznych dla jednostek wytwórczych modernizowanych, jednostek wytwórczych planowanych, a także jednostek redukcji zapotrzebowania.

Układy objęte ekspertyzami to m.in. węglowe bloki energetyczne o mocach 230 MWe pracujące na kotłach pyłowych,  bloki gazowe,  hybrydowe układy turbin parowych i gazowych, a także agregaty prądotwórcze dla potrzeb funkcjonowania jednostek redukcji zapotrzebowania.

Wszystkie wykonane ekspertyzy techniczne zostały zatwierdzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, a nasi klienci otrzymali certyfikaty.

 

Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A.

Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji Kotłowni „Bolesław”

Konsorcjum EnMS Inżynieria Sp. z o.o. i Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie – Wydział Mechaniczny Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych z liderem konsorcjum EnMS Inżynieria wykonali:
„,Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji Kotłowni „Bolesław” w celu zwiększenia produkcji energii cieplnej o dodatkową moc w zakresie do ok. 10 MW” dla Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław, ul. Kolejowa 37, 30-332 Bukowno.
Zakres prac obejmował pomiary cieplno-przepływowe oraz ocenę stanu istniejącego urządzeń i instalacji. Analizami objęto kocioł wodny WR 23 oraz blok parowy z trzema kotłami o mocy nominalnej 22,5 MW wraz z turbiną parową. Celem analiz było wskazanie możliwości zwiększenia mocy cieplnej kotłowni o ok 10 MW na bazie istniejących kotłów uwzględniający następujące warianty:
a) Poprawa efektywności pracy kotłowni
b) Budowa instalacji odpylania spalin dla kotła parowego w celu możliwości pracy wszystkich kotłów jednocześnie
c) Budowa nowego kotła gazowego o mocy do ok 10 MWt wraz z wymaganymi urządzeniami i instalacją
d) Analiza możliwości wykorzystania odzysku ciepła z układu produkcji tlenków cynku
e) Analiza możliwości wykorzystania odzysku ciepła z instalacji sprężonego powietrza
f) Wskazanie optymalnych miejsc wpięcia się z instalacjami odzysków ciepła do instalacji kotłowni
g) Analiza całkowitego zapotrzebowania na ciepło dla budynków oraz publicznej sieci ciepłowniczej
h) Analiza stanów awaryjnych przy najwyższym zapotrzebowaniu na ciepło w celu określenia sposobu pracy kotłowni w sytuacjach awaryjnych (braku jednostki wytwórczej)

Analizy popytu i podaży ciepła uwzględniające zmienność w czasie (sredniogodzinne wartości obejmujące cały rok kalendarzowy).

PGNiG Termika Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. – Lokalna ciepłownia o mocy 1,4 MWt

Analiza modernizacji systemu ciepłowniczego

Lokalna ciepłownia o mocy 1,4 MWt

W ramach umowy pomiędzy EnMS Inżynieria Sp. z o.o. a  PGNiG Termika Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. została przeprowadzona analiza modernizacji systemu ciepłowniczego lokalnej ciepłowni o mocy 1,4 MWt  zasilającej osiedle mieszkaniowe.

Zakres przeprowadzonych prac obejmował:

 • Pozyskanie możliwie jak najdokładniejszych danych dotyczących sieci ciepłowniczej,
 • Obliczenie strat przesyłowych w okresie zimowym oraz w okresie letnim wraz ze stratami

spowodowanymi nieszczelnościami,

 • Analizę możliwości technologicznych wymiany sieci
 • Analizę ekonomiczną opłacalności renowacji/wymiany odcinków sieci
 • Analizę ekonomiczną modernizacji obecnie użytkowanej kotłowni

 

W końcowym etapie opracowania zostały przedstawione i porównane możliwe przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie strat ciepła, a tym samym wygenerowanie konkretnych oszczędności w przypadku:

 • Wariantu I obejmującego zastosowanie węzłów indywidualnych na potrzeby c.w.u. wraz z

wymianą  fragmentów sieci c.o., które nie są w stanie przenieść wymaganej mocy na potrzeby c.o i c.w.u.

 • Wariantu II obejmującego zastosowanie węzłów indywidualnych na potrzeby c.w.u. wraz z

wymianą całej sieci ciepłowniczej na nową.

Po przeprowadzeniu analizy został wskazany najbardziej optymalny wariant modernizacji systemu ciepłowniczego.

PGNiG Termika Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. – Miejska ciepłownia o mocy 72 MWt

Analiza modernizacji systemu ciepłowniczego

Miejska ciepłownia o mocy 72 MWt

Na podstawie umowy pomiędzy EnMS Inżynieria Sp. z o.o. a  PGNiG Termika Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. została przeprowadzona analiza modernizacji systemu ciepłowniczego Ciepłowni o mocy nominalnej w paliwie 72 MWt dostarczanej do dwóch kotłów WR 25 (Duży Obiekt Energetycznego Spalania)  zakładającą trzy warianty inwestycji w celu wyboru optymalnego rozwiązania.

W ramach przeprowadzonych prac wykonano:

 • Analizę warunków prawnych i technicznych wraz z oceną przyszłych wymagań dotyczących emisji,
 • Oszacowanie sprawności obecnego systemu ciepłowniczego uwzględniającego produkcję i dystrybucję ciepła,
 • Analizę techniczną oraz ekonomiczną wariantu zakładającego modernizację obecnej ciepłowni w celu dostosowania jej do wymagań konkluzji BAT dla LCP wraz z modernizacją całości sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej,
 • Analizę techniczną oraz ekonomiczną wariantu zakładającego wykorzystanie jednego kotła w kotłowni głównej wraz z dostosowaniem do wymagań konkluzji BAT dla MCP z jednoczesną budową gazowych kotłowni lokalnych, wyłączeniem z użytkowania części obecnie istniejącej sieci ciepłowniczej w celu zmniejszenia strat przesyłowych oraz modernizacją pozostałej sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej,
 • Analizę techniczną oraz ekonomiczną wariantu zakładającego modernizację obecnej ciepłowni wraz z ograniczeniem jej mocy zainstalowanej w celu kwalifikacji ciepłowni jako Średni Obiekt Energetycznego Spalania wraz z dostosowaniem jej do idących za tym wymagań konkluzji BAT dla MCP oraz z modernizacją całości sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej.

W ramach przeprowadzonej analizy zespół EnMS Inżynieria wskazał optymalny wariant inwestycji. Ponadto dla optymalnego rozwiązania została opracowana koncepcja sieci telemetrycznej.

Ciepłownia Miejska w Świnoujściu Ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście

Ekspertyza stanu technicznego kotła K-1 oraz instalacji oczyszczania i odprowadzania spalin wraz z programem eksploatacyjno-naprawczym

Na podstawie umowy pomiędzy EnMS Inżynieria Sp. z o.o. a  Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Świnoujściu została wykonana ekspertyza stanu technicznego kotła K-1 oraz instalacji oczyszczania i odprowadzania spalin wraz z programem eksploatacyjno-naprawczym.

W ramach przeprowadzonych prac przygotowano króćce pomiarowe, wykonano pomiary cieplne i emisyjne oraz badania laboratoryjne żużla i węgla wraz z obliczeniami. Przeprowadzone działania miały na celu:

 •  Analizę i weryfikację projektu kotła pod względem dotrzymania parametrów zawartych w specyfikacji przetargowej m.in. sprawność kotła, temperatura spalin, emisja szkodliwych związków
 • Analizę rozkładu temperatury spalin na drodze ich przepływu oraz analizę rozkładu temperatur wody w częściach ciśnieniowych dla różnych poziomów obciążeń
 • Analizę mocy osiąganej przez poszczególne elementy części ciśnieniowej kotła oraz przez ekonomizer
 • Opracowanie wykazu prac, które należy przeprowadzić w celu zachowania wymaganej sprawności, mocy nominalnej oraz bezpiecznej temperatury spalin dla układu oczyszczania i odprowadzania spalin
 • Opracowanie nowej instrukcji eksploatacji wskazującej warunki bezpiecznej eksploatacji kotła
 • Opracowanie rozwiązania modernizacyjnego mającego na celu doprowadzenie kotła do prawidłowej pracy w całym przedziale obciążenia

Wszelkie prace wykonane prze EnMS Inżynieria zostały przeprowadzone zgodnie z umową i oczekiwaniami oraz  według ustalonego harmonogramu.

innogy Polska Contracting Sp. z o.o. Ciepłownia w Słupcy

innogy Polska Contracting Sp. z o.o.

Ciepłownia w Słupcy

Ul. Poznańska 41 Słupca

Realizując umowy z  innogy Polska Contracting Sp. z o.o. została przeprowadzona analiza techniczna instalacji źródeł energii cieplnej w ciepłowni w Słupcy mająca na celu zaproponowanie optymalnego wariantu dostosowania źródeł energii cieplnej do krajowych wymagań emisyjnych oraz wymagań UE (BAT) w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza. Dodatkowo została określona możliwość dostosowania ciepłowni do wymagań tzw. „sieci efektywnych” zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 roku dz. u. poz. 831.

Przeprowadzone prace obejmowały:

 • Analizę warunków prawnych i technicznych oraz ocenę przyszłych wymagań dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 • Analizę pracy kotłów wraz ze wskazaniem działań poprawiających efektywność energetyczną,
 • Wskazanie optymalnych wariantów dotyczących technologii i modernizacji instalacji oczyszczania spalin niezbędnych dla spełnienia wymagań środowiskowych,
 • Analizę techniczno-ekonomiczną budowy instalacji kogeneracji w celu dostosowania sieci do wymagań tzw. „sieci efektywnych”.

Warunki niezbędne do spełnienia przez przedsiębiorstwo dotyczące wymagań emisyjnych zostały określone na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania oraz obowiązującej nowelizacji Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 listopada 2017 ustanawiającej w Polsce limity określone przez uchwałę BAT,  wraz z określonymi w niej odstępstwami.