55,3 MWth 2,966 MWe Elektrociepłownia „Śląsk”

55,3 MWth 2,966 MWe

Elektrociepłownia „Śląsk”

Kalinowa 12, 41-707 Ruda Śląska

Opracowywany projekt obejmował szczegółowe analizy kotłów wodnych rusztowych opalanych węglem kamiennym, kotłów wodnych przystosowanych do spalania mieszanki metanowej oraz kotła wodnego płomienicowo-płomieniówkowego wykonane na podstawie udostępnionych przez przedsiębiorstwo wyników badań jakości żużla, badań środowiskowych oraz raporty dobowe z wybranych okresów w różnych reżimach pracy, zawierające podstawowe mierzone parametry eksploatacyjne. Dokonano również wizji lokalnych w celu oceny wizualnej jednostek wytwórczych.

Projekt obejmował również ekspertyzę pracy bloków kogeneracyjnych oraz układów pompowych, układów przygotowania i transportu paliwa, wymienników ciepła, sieci ciepłowniczych oraz budynków i silników elektrycznych.

Dla wymienionych urządzeń i instalacji przedstawiono możliwe do zrealizowania działania modernizacyjno-organizacyjne pozwalające na poprawę wyników energetycznych zakładu. Dodatkowo dla bloku kogeneracyjnego przedstawiono wielowariantową analizę techniczno-ekonomiczne jego rozbudowy wraz ze wskazaniem możliwych dróg dofinansowania projektu. Wszystkie analizy przeprowadzono metodą LCC (life cycle cost).

Prace zostały wykonane w ramach specjalistycznego, opracowanego wg własnej metodologii dedykowanego dla Zakładów Energetyki Zawodowej audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w oparciu o wymagania normy PN- EN 16247, a także zgodnie z innymi normami dedykowanymi dla urządzeń, instalacji i budynków, które były przedmiotem ekspertyz.