63,6 MWth 5,487 MWe Elektrociepłownia „Wesoła”

63,6 MWth 5,487 MWe

Elektrociepłownia „Wesoła”

Kopalniana 5, 41-408 Mysłowice

Podczas prac wykonano analizę pracy kotłów wodnych rusztowych opalanych węglem kamiennym oraz kotłów wodnych przystosowanych do spalania mieszanki metanowej wraz z urządzeniami pomocniczymi kotłów. Ekspertyzy wykonano wykorzystując przekazane przez zakład badania środowiskowe, badania jakości żużla oraz dane ruchowe. Przeprowadzono również niezbędne wizje lokalne. Wykonane prace pozwoliły na wyznaczenie sprawności kotłów oraz ocenę warunków spalania, a także wskazanie zasadnych działań modernizacyjno-organizacyjnych dla poprawy wyników energetycznych badanych układów.

W ramach projektu wykonano również wielowariantowe analizy techniczno-ekonomiczne rozbudowy bloków kogeneracyjnych z silnikami gazowymi. Dla przeprowadzonych ekspertyz wskazano również możliwości dofinansowania planowanej rozbudowy.

Wykonując projekt przeanalizowano również pracę pozostałych urządzeń i instalacji w zakładzie, takich jak: sieci ciepłownicze, budynki, a także silniki elektryczne, pompy obiegowe i wymienniki ciepła.

Dla wszystkich zaproponowanych możliwych do zrealizowania przedsięwzięć modernizacyjnych przeprowadzono analizy techniczno-ekonomiczne metodą LCC (life cycle cost).

W ramach specjalistycznego, opracowanego wg własnej metodologii dedykowanego dla Zakładów Energetyki Zawodowej audytu energetycznego przedsiębiorstwa wszelkie prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w oparciu o wymagania normy PN- EN 16247 oraz wymogami pozostałych norm dla urządzeń, instalacji i budynków, które były przedmiotem ekspertyz.