87 MWth Ciepłownia „Mysłowice”

87 MWth

Ciepłownia „Mysłowice”

Świerczyny 3, 41-400 Mysłowice

W ramach wykonywanego projektu przeprowadzono szczegółową ekspertyzę kotłów wodnych rusztowych opalanych węglem kamiennym obejmującą również urządzenia pomocnicze kotłów. Prace zostały przeprowadzone na podstawie udostępnionych przez ZEC Katowice danych ruchowych, badań środowiskowych oraz badań jakości żużla oraz wizji lokalnych. Podczas prac wyznaczono aktualne warunki pracy układów, a następnie przedstawiono działania poprawiające efektywność energetyczną badanych układów.

Podczas wykonywanych prac analizowano również działanie innych urządzeń i instalacji, takich jak pompy obiegowe, wymienniki ciepła, a także sieci ciepłownicze, budynki i silniki elektryczne.

Dla wszystkich wymienionych układów, urządzeń i instalacji zaproponowano możliwe do zrealizowania działania inwestycyjne, pozwalające na poprawę wyników energetycznych zakładu. Dla przedstawionych przedsięwzięć modernizacyjnych zostały wykonane analizy techniczno-ekonomiczne metodą LCC (life cycle cost).

W ramach specjalistycznego, opracowanego wg własnej metodologii dedykowanego dla Zakładów Energetyki Zawodowej audytu energetycznego przedsiębiorstwa wszelkie prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w oparciu o wymagania normy PN- EN 16247 oraz wymogami pozostałych norm dla urządzeń, instalacji i budynków, które były przedmiotem ekspertyz.