99,2 MWth 5,944 MWe Elektrociepłownia „Wieczorek”

99,2 MWth 5,944 MWe

Elektrociepłownia „Wieczorek”

Szopienicka 58, 40-424 Katowice

W ramach opracowywanego projektu wykonano szczegółową ekspertyzę kotłów wodnych rusztowych opalanych węglem kamiennym oraz kotła gazowego.  Przeprowadzone działania obejmowały również urządzenia pomocnicze kotłów. Na podstawie wykonanych działań określono aktualne warunki pracy układów oraz ocenę warunków spalania i wskazano możliwe do przeprowadzenia działania modernizacyjne oraz organizacyjne, mające na celu poprawę wyników energetycznych zakładu. Podczas wykonywanych analiz wykorzystano udostępnione dane ruchowe, badania środowiskowe, badania jakości żużla oraz przeprowadzone wizje lokalne.

Równie ważnym aspektem projektu było przeprowadzenie analiz techniczno-ekonomicznych istniejących bloków kogeneracyjnych wykorzystujących silniki gazowe. Wykonane analizy przedstawiały kilka wariantów możliwej rozbudowy bloków wraz ze wskazanie możliwości dofinansowania zaproponowanych prac.

Podczas wykonywania prac przeanalizowano również pozostałe urządzenia i instalacje, m. in.: pompy obiegowe, wymienniki ciepła, a także sieci ciepłownicze, budynki i silników elektrycznych i zaproponowano dla nich możliwe do przeprowadzenia działania modernizacyjne.

Dla zalecanych przedsięwzięć modernizacyjnych wykonano analizy techniczno-ekonomiczne metodą LCC (life cycle cost). W każdym analizowanym obszarze oceniono aktualne warunki pracy oraz wytypowano zasadne działania modernizacyjno-organizacyjne do poprawy wyników energetycznych.

Prace przeprowadzono w ramach specjalistycznego opracowanego wg. własnej metodologii dedykowanego dla Zakładów Energetyki Zawodowej audytu energetycznego przedsiębiorstwa, która spełnia wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w oparciu o wymagania normy PN- EN 16247. Opracowanie spełnia również pozostałe normy  dla analizowanych urządzeń, instalacji i budynków.