Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.

Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.

 

Wykonano niezależne ekspertyzy techniczne dla bloków energetycznych eksploatowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. wskazanych jako jednostki wytwórcze modernizowane na potrzeby certyfikacji do aukcji głównych na lata 2021-2023 zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy, regulaminu rynku mocy z dnia 30 marca 2018 roku oraz przedmiotowymi zaleceniami PSE do wykonania niezależnej ekspertyzy.
Zakres niezależnych ekspertyz obejmował weryfikacje planowanych i poniesionych nakładów finansowych na układy i instalacje związane funkcjonalnie i technologicznie z wytwarzaniem, weryfikacje spełnienia w okresie planowanych dostaw wymagań określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w zakresie standardów emisyjnych proceduralnych oraz technicznych, a także weryfikacji prawidłowości prowadzenia eksploatacji i zdolności technicznej bloku do dostarczania energii elektrycznej o wskazanej mocy w planowanych okresach dostaw.

 

Niezależne ekspertyzy techniczne zostały zatwierdzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, a jednostki otrzymały certyfikaty uprawniające do udziału w aukcjach mocy na lata 2021-2023