Medicare Sp. z o.o.

W ramach realizowanego audytu energetycznego, przeprowadzono analizy magazynów i komór przeładunkowych Spółki Medicare, których to Medicare Sp. z o.o. jest właścicielem lub najemcą.

Podczas czynności niezbędnych po przeprowadzenia działań wykorzystywano istniejącą dokumentację (schematy instalacji, umowy, faktury, specyfikacje techniczne urządzeń), jak i również pomiary wykonane w zakresie m.in. zapotrzebowania na moc na liczniku głównym.

Podczas przeprowadzanego audytu określono strukturę zużycia energii elektrycznej w budynkach należących i wynajmowanych przez spółkę Medicare, jak i również zużycie pozostałych źródeł energii takich jak m.in. energia cieplna i gaz ziemny.

Dodatkowej analizie zostały poddane środki transportu wykorzystywane przez Medicare Sp. z .o.o.

Na podstawie przeprowadzonych analiz zaproponowano działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Wśród zaproponowanych rozwiązań znalazły się wymiana oświetlenia w poszczególnych lokalizacjach, jak i również wielowariantowa analiza montażu ogniw fotowoltaicznych na budynku głównej siedziby spółki w Mysłowicach. Każde z zaproponowanych rozwiązań zostało poddane analizie techniczno-ekonomicznej.

W ramach realizowanego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, dokonano przeglądu urządzeń instalacji, budynków i transportu, odpowiadających za co najmniej 90% zużycia energii w przedsiębiorstwie. Z przeprowadzonego przeglądu energetycznego przedsiębiorstwa i wykonanych analiz został sporządzony raport – zgodnie z normą PN EN 16247 oraz ustawą z dnia 20 maja 2016 roku.