Miejska Ciepłownia Dęblin

Audyt Systemu Ciepłowniczego wraz z wielowariantowymi analizami techniczno-ekonomicznymi dostosowania systemu do nowych wymagań konkluzji BAT.

Projekt obejmował analizę stanu aktualnego pod względem sprawności wytwarzania i przesyłania ciepła, stanu technicznego kotłów oraz układów i instalacji technologicznie związanej z wytwarzaniem.

Opracowano warianty modernizacji i wykonano studia wykonalności dla budowy instalacji odpylania, odazotowania i odsiarczania spalin. Zabudowy kotłów gazowych, a także układu z kogeneracją gazową, modernizacji sieci ciepłowniczej, zastosowanie rozproszonego źródła ciepła. Dla wszystkich wariantów wykonano analizy ekonomiczne oraz analizy wrażliwości poszczególnych wariantów na zmiany cen paliwa, cen emisji CO2. Zarekomendowano optymalny wariant modernizacji ciepłowni w celu zabezpieczenia dostaw ciepła dla mieszkańców miasta Dęblin.