UMA Investments Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Kellogg’s w Kutnie

Pomiary, koncepcje i analizy techniczno-ekonomiczne układu wysokosprawnej kogeneracji, modernizacji gazowych kotłów parowych i wodnych w celu poprawy sprawności, a także analizy wykorzystania energii odpadowej z procesów produkcji oraz sprężarek powietrza.

Projekt koncepcji budowy instalacji kogeneracji zawierał dobór i wykonanie studium wykonalności optymalnego wariantu instalacji silników kogeneracyjnych. Dla wybranego wariantu, wykonano model termodynamiczny, a także wielowariantowe analizy ekonomiczne inwestycji, które uwzględniały wrażliwość na zmianę cen gazu, cen energii elektrycznej, a także ceny certyfikatów i inne koszty, które mogły wystąpić podczas realizacji inwestycji. W analizie wskazano również możliwe środki dofinansowania.

Wykonano również projekt koncepcji zabudowy wymienników ciepła na przewodach odprowadzających opary z pieczenia chipsów zawierał analizę techniczną możliwości zabudowy wymienników wraz z wyborem  miejsca ich usytuowania, a także wykonanie modelu termodynamicznego układu celem wskazania optymalnych parametrów technicznych  dla prawidłowej pracy układu. Dla zaproponowanego rozwiązania, wykonano również analizy ekonomiczne inwestycji uwzględniając również  przyszłe przewidywane ilości ciepła odpadowego związanego z rozbudową linii produkcyjnych.

Dokonano również szczegółowych analiz pracy gazowego kotła wodnego oraz parowych kotłów gazowych dla których wskazano wszystkie możliwe do zrealizowania działania zwiększające efektywność energetyczną wraz z analizami ekonomicznymi (m.in. analizy zabudowy dodatkowych powierzchni ogrzewalnych – podgrzewacze wody i powietrza w różnych wariantach technologicznych).

W ramach realizowanego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, dokonano przeglądu urządzeń instalacji, budynków i transportu, odpowiadających za co najmniej 90% zużycia energii w przedsiębiorstwie. Dokonano pomiarów termowizyjnych stanu izolacji instalacji parowych i wodnych a także piecy do smażenia chipsów pod kątem wskazania miejsc podwyższonych strat cieplnych

Przeprowadzono również analizy techniczno-ekonomiczne innych wytypowanych przedsięwzięć m.in. instalacja odzysku ciepła ze sprężarek powietrza dla której wykonano model termodynamiczny, wymiana silników elektrycznych czy modernizacja instalacji oświetlenia.

Z przeprowadzonego przeglądu energetycznego przedsiębiorstwa i wykonanych analiz został sporządzony raport – zgodnie z normą PN EN 16247 oraz ustawą z dnia 20 maja 2016 roku