W. Kruk S.A.

Na podstawie analizy istniejącej dokumentacji (schematy, umowy, faktury, specyfikacje techniczne urządzeń, schematy instalacji) oraz przeprowadzonych we własnym zakresie pomiarów (m.in. zużycia energii elektrycznej, badań termowizyjnych) i inwentaryzacji dokonano analizy instalacji, obiektów oraz urządzeń wykorzystywanych w obiektach oraz sklepach W. Kruk S.A.

W czasie wykonywania audytu szczegółowym analizom podlegała struktura zużycia energii elektrycznej w sklepach i pozostałych budynkach sieci W. Kruk. Przeglądowi podlegały urządzenia służące do celów klimatyzacyjnych, oświetleniowych oraz do zasilania urządzeń biurowych i komputerów. Dodatkowo analizie zostało zużycie pozostałych źródeł energii.

Kolejnym aspektem analizy był audyt energetyczny środków transportu, podczas którego przeanalizowano ekonomię eksploatacji pojazdów użytkowanych przez W. Kruk S.A.

Po przeprowadzeniu niezbędnych analiz zostały zaproponowane działania proefektywne, pozwalające na poprawę efektywności energetycznej Spółki. Zaproponowane rozwiązania zostały poddane analizom techniczno-ekonomicznym mającym określić ich opłacalność. Zaproponowano m.in. modernizację oświetlenia w budynkach wykorzystywanych jako biura i magazyny, zakładzie wytwórczym, jak i również modernizację oświetlenia w sklepach należących do spółki.

W ramach realizowanego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, dokonano przeglądu urządzeń instalacji, budynków i transportu, odpowiadających za co najmniej 90% zużycia energii w przedsiębiorstwie. Z przeprowadzonego przeglądu energetycznego przedsiębiorstwa i wykonanych analiz został sporządzony raport – zgodnie z normą PN EN 16247 oraz ustawą z dnia 20 maja 2016 roku.