Niezależna ekspertyza techniczna – rynek mocy, prawo energetyczne

Niezależna ekspertyza techniczna zgodna z ustawą o rynku mocy – kilka słów wstępu.

Dla uczestników rynku mocy, w przypadku certyfikacji szczegółowej, ustawa o rynku mocy nakłada:

  • obowiązek przedstawienia niezależnej ekspertyzy technicznej dla dostawców ubiegających się o zawarcie umowy na okres dłuższy niż 1 rok dla nowych lub modernizowanych jednostek  rynku mocy,
  • obowiązek przedstawienia niezależnej ekspertyzy technicznej dla jednostek ubiegających się o zawarcie umowy mocowej na okres dłuższy niż 1 rok dla jednostek redukcji mocy

Zakłady Pomiarowo-Badawcze i Projektowe Energetyki świadczą usługi wykonania niezależnej ekspertyzy technicznej na potrzeby certyfikacji dla producentów energii elektrycznej, zgodnie z ustawą o rynku mocy.

EnMS Inżynieria spełnia wymagania posiadania udokumentowanego doświadczenia, niezależności, a także realizuje ekspertyzy przy udziale jednostek badawczych.

Wykonywane przez nas ekspertyzy:

• Weryfikują nakłady finansowe oraz zakres rzeczowy prac związany z tymi nakładami oraz weryfikują spełnienia wymogów emisyjnych zgodnie z ustawą o rynku mocy dla istniejących jednostek rynku mocy,

• Weryfikują parametry techniczne zgłoszonej jednostki, w zakresach określonych ustawą o rynku mocy,

• Weryfikują informacje potwierdzające możliwość pozyskania finansowania na modernizację, harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, informacje o zmianie parametrów techniczno-ekonomicznych w następstwie modernizacji,

• W przypadku konieczności wykonania pomiarów cieplno przepływowych bądź środowiskowych, EnMS Inżynieria wykonuje pomiary ( w zakresie badań środowiskowych i pomiarów wykorzystywanych do oceny sprawności pomiary wykonywane są przez jednostki akredytowane)

Ponadto, prawo energetyczne nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorstwo energetyczne lub dystrybutora energii cieplnej wykonanie niezależnej ekspertyzy technicznej w przypadku budowy lub modernizacji źródła ciepła o mocy nominalnej powyżej 20 MW.
EnMS Inżynieria zapewnia kompleksowe wsparcie techniczno-prawne przy spełnianiu obowiązków wynikających z ustawy o rynku mocy, a także prawa energetycznego.

Raporty z przeprowadzonych analiz należy przedstawić prezesowi URE.

EnMS Inżynieria posiada udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu wielu studiów wykonalności modernizacji źródeł ciepła, budowy nowych jednostek wytwórczych czy też wykonywaniu audytów energetycznych w obszarze jednostek wytwórczych – zgłaszanych do Prezesa URE.

Zapraszamy do współpracy.

EnMS Inżynieria Sp. z o.o.

izynieria@enms.pl

tel.: 17 789 10 99