Infolinia dla klientów

(17) 789 10 99

Kontakt do biura

inzynieria@enms.pl

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 8:00-16:00

Klauzula informacyjna

 • Start
 • Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 RODO, niniejszym informujemy, iż:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie EnMS Inżynieria sp. z o. o. z siedzibą w Chorzelowie (39-311 Chorzelów, Chorzelów 11), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000685388, posługująca się numerem NIP: 8172183976, REGON: 367699375, z którą kontakt jest możliwy za pomocą adresu e-mail: info@enms.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu informacyjnym w oparciu o Pani/Pana zgodę tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO, do czasu udzielenia przez Spółkę Pani/Panu żądanych przez Panią/Pana informacji.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia Pani/Panu informacji.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. Przenoszenia danych,
  3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
 5. Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adres e-mail Spółki lub pocztą tradycyjną na adres jej siedziby lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Spółki. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie zaprzestanie przetwarzania określonych w zgodzie danych osobowych w sposób w niej określony na jej podstawie.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione innym odbiorcom – osobom fizycznym lub podmiotom współpracującym ze Spółką i wykonującym zadania na zlecenie i rzecz Spółki w celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z pkt 2 takim jak osoby zatrudnione przez Spółkę, podmioty przetwarzające dane powierzone im przez Spółkę, inni administratorzy, przy czym aktualną listę tych podmiotów może Pani/Pan otrzymać od Spółki w każdej chwili kontaktując się ze Spółką we wskazany w pkt 5 sposób.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane do państwa trzeciego na podstawie jednej z podstaw wskazanych w art. 45-47 RODO. Ma Pani/Pan możliwość uzyskania kopii przekazywanych w powyższy sposób Pani/Pana danych oraz aktualnego wykazu państw trzecich, do których Spółka przekazuje dane wraz z informacją o podstawie takiego przekazania na Pani/Pana żądanie skierowane do Spółki we wskazany w pkt 5 sposób.
Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, zwane „RODO”).
Pobierz wniosek o realizację żądań podmiotu danych osobowych